ชื่อโครงงาน: ประโยชน์ของกล้วยหอม
ผู้จัดทำ: นางสาวพิชญาภรณ์ หวานอารมณ์ เลขที่ 18 ม. 6/2
ครูผู้สอน: ครูคเชนทร์ กองพิลา

คำถามที่เกี่ยวข้อง
1.โครงงานเรื่อนี้เกี่ยวกับวิชาการอย่างไร
2 โครงงานเรื่องนี้ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร?
3 โครงงานเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้?

ที่มาและความสำคัญ : เป็นโครงงานเกี่ยวกับการทดลอง ที่ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของกล้วยหอม เพื่อที่จะนำกล้วยหอมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับกล้วยหอม

2.เพื่อศึกษาว่ากล้วยหอมมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง
3.เพื่อศึกษาเกี่ยวความเชื่อของกล้วยหอม

Advertisements